Közérdekű adatok megismerése

Közérdekű adatok megismerése

Tevékenységünkkel közfeladatot látunk el, ennek megfelelően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közzétesszük a kezelésünkben lévő közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokat (a továbbiakban összefoglalóan: közérdekű adat).

Ezen túlmenően bárkinek lehetősége van a Társaságunk által kezelt közérdekű adatok megismerésére, mely iránt személyesen, illetve postai vagy elektronikus úton nyújtható be igény az alábbi elérhetőségeken:

Adatkezelő: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4.

E-mail: turisztika@szekesfehervar.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Görög Viktória (+36 70 6699 204)

Amennyiben Ön közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényt kíván részünkre benyújtani, úgy igényét egyértelműen kell megfogalmaznia, majd azt Társaságunkhoz a fenti elérhetőségek valamelyikén kell benyújtania. Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, fel fogjuk hívni Önt az igény pontosítására.  Az igénybejelentésben szereplő személyes adatokat - név, cím, születési hely, év, anyja leánykori neve, elérhetőség - csak az igény teljesítéséhez használjuk fel, és egy év elteltével töröljük.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk az adatigénylésnek nem köteles eleget tenni a következő esetekben:

  • ha az igénylő nem adja meg nevét, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható;
  • ha az igény az Ön által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

 

Az adatigénylés benyújtását követően Társaságunk a kérelemnek 15 napon belül eleget tesz, azt a közérdekű adatok körében nem utasíthatja vissza. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, a határidőt újabb 15 nappal meghosszabbíthatjuk, azonban erről Önt a benyújtástól számított 15 napon belül értesítjük. Ha az igénybejelentést Társaságunk elutasítja, azt 15 napon belül az indok megjelölésével írásban jelzi Ön felé. (Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól Társaságunk nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja az adatvédelmi hatóságot.)

Ha az Ön által kért adatok másolatként készíthetők el, a másolatkészítés költségeit Önnek kell megtérítenie. Ebben az esetben az igény teljesítését megelőzően Társaságunk tájékoztatni fogja Önt a költségtérítés mértékéről, amelyet követően 30 napja van nyilatkozni arról, ennek tudatában is fenntartja-e az adatigénylést.

Amennyiben a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatokat is tartalmaz, azt a felismerhetetlenné tesszük, mielőtt átadnánk az igényelt iratot.

 

Ön, mint igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása, a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani Társaságunk ellen.

 

Az illetékes bíróság adatai a következők:

Székesfehérvári Törvényszék
Cím: 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.
Telefon: 22/313-336; 22/316-524; 22/534-000
Postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 251.
E-mail: birosag@szekesfehervarit.birosag.hu
Ide kattintva továbbléphet a bíróság honlapjára


Az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt Ön az adatvédelmi hatóság vizsgálatát is kezdeményezheti Társaságunk intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából.

 

Az illetékes hatóság adatai a következők:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest,  PF: 5. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Tel: 1/391-1400
Fax: 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Idekattintva továbbléphet a hatóság honlapjára: www.naih.hu