Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

A Társaság létrejötte: 2009. augusztus 27.
Cégbejegyzés: 2009. október 07. (Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság)
Cégjegyzékszám: 07-09-017186
 
ALAPÍTÓ OKIRAT


TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Közérdekű adatok:
Számlázási cím: 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4.
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4.
Adószám: 14915842-2-07
Bankszámlaszám: 12023008-01187755-00100007
Adatvédelmi tisztviselő: Görög Viktória (turisztika@szekesfehervar.hu+36 70 6699204)

A 2011. évi CXII. törvény alapján közzétett szerződések

A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) (2) bekezdés alapján közzétett pénzbeli juttatások

2021. év
2020. év
2019. év
2018. év


Alapító tagok:
  • Székesfehérvár MJV Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.)
  • Jancsár Hotel Szállodai Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 19-43.)
  • LUCULLUS 3 Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. (8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 32/A)
  • Szárcsa Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Bt. (8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 1.)
  • Szent István Király Múzeum (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.)
  • Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.)
  • Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület (8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21.)
A Társaság ügyvezetője: Farkasné Szegő Krisztina
A Társaság fő tevékenysége: M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. célja:
A Társaság alapító okirata 4.2. pontjában rögzítettek szerint „A Társaság célja, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérváron és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó és társadalmi szervezetek, hatékonyabban tudják elősegíteni a térség turisztikai fejlődését, fejlesztési, információs és marketing tevékenységük összehangolásával javítsák a térség turizmusának versenyképességét és hatékonyan tudjanak pályázni az idegenforgalommal és turizmussal összefüggő központi forrásokra. A turistaforgalom növelésével gazdasági fejlődés generálása, a lakosság életminőségének javítása. A város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása a turizmus fejlesztésében. A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül szerződéses kapcsolatok révén segíti a társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő jelen társasági szerződésben meghatározott célokat felvállaló személyeket vagy szerveket.”
 
Jogszabályi háttér:
A Társaság alapító okirata szabályozza a működés jogi feltételrendszerét és eljárásrendjét.
Tevékenységét közhasznú nonprofit társaságként látja el. A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amely a Társaság tagjai képviseletére jogosult személyekből áll. A taggyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza, kivéve azokat az ügyeket, amelyeknél a Gt. vagy jelen társasági szerződés egyhangú szavazást, avagy háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat meghozatalát írja elő.
„A Társaság kiemelten közhasznú tevékenysége során közreműködik a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 61. § (1) bekezdése és 70. § (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint „a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről” szóló 1991. évi XX. törvény 66. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott – az idegenforgalmi értékek feltárása, bemutatása, propagálása, az idegenforgalom helyi fejlesztése és a terület idegenforgalma alakulásának elemzése – önkormányzati feladatok ellátásában az Önkormányzat és a Társaság között létrejövő külön közhasznú szerződésben foglaltak szerint.”
 
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznú beszámolói:
2021. évi közhasznúsági melléklet
2021. évi egyszerüsített közhasznúsági beszámoló
2021. évi kiegészítő melléklet
2020. évi közhasznúsági melléklet
2020. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
2020. évi egyszerűsített beszámoló kiegészítő melléklete
2019. évi közhasznúsági melléklet
2019. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
2019. évi kiegészítő melléklet
2018. évi közhasznúsági jelentés
2018. évi egyszerűsített közhasznúsági beszámoló
2018. évi kiegészítő melléklet
2017. évi közhasznúsági jelentés
2017. évi egyszerűsített közhasznúsági beszámoló
2017. évi kiegészítő melléklet
2016. évi közhasznúsági jelentés
2016. évi egyszerüsített közhasznúsági beszámoló 
2016. évi kiegészítő melléklet
2015. évi közhasznúsági jelentés
2015. évi egyszerüsített közhasznúsági beszámoló 
2015. évi kiegészítő melléklet
2014. évi közhasznúsági jelentés
2014. évi egyszerüsített közhasznúsági beszámoló
2014. évi kiegészítő melléklet
2013. évi közhasznúsági jelentés
2013. évi egyszerüsített közhasznúsági beszámoló
2013. évi kiegészítő melléklet
2012. évi közhasznúsági jelentés
2012. évi egyszerüsített közhasznúsági beszámoló 
2012. évi kiegészítő melléklet
2011. évi közhasznúsági jelentés
2011. évi egyszerüsített közhasznúsági beszámoló
2011. évi kiegészítő melléklet
2010. évi közhasznúsági jelentés
2010. évi egyszerüsített közhasznúsági beszámoló
2010. évi kiegészítő melléklet
2009. évi közhasznúsági jelentés
2009. évi egyszerüsített közhasznúsági beszámoló


Panaszügyintézés:
Amennyiben panasza van, kérjük, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

személyesen a társaság székhelyén:
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
e-mail-ben:turisztika@szekesfehervar.hu
telefonon:
 (22) 537-602

A személyesen vagy telefonon közölt szóbeli panaszt társaságunk azonnal, amennyiben ez nem lehetséges, haladéktalanul, az összes körülmény figyelembe vételével megvizsgálja és a panasz megtételét követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Az írásbeli panaszt társaságunk az összes körülmény figyelembe vételével megvizsgálja és a panasz beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.

Amennyiben a panaszára adott válaszunkkal nem ért egyet, panasza nem kerül érdemben elbírálásra vagy a panasza kivizsgálására előírt 30 naptári napos válaszadási határidő eredménytelenül eltelik, illetve egyéb fogyasztói jogvita esetén a fogyasztódelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (https://njt.hu/jogszabaly/1997-155-00-00) 18-37. §-aiban foglaltak szerint lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei kereskedelmi kamara mellett működő békéltető testülethez (belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a társaságunk székhelye szerint illetékes Fejér Megyei Békéltető Testülethez), illetve erre irányuló kérelme alapján a kérelmében megjelölt megyei kereskedelmi kamara mellett működő békéltető testülethez fordulni.

Megnevezés:
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe:
8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma:
(22) 510-310
E-mail címe: fmkik@fmkik.hu,
bekeltetes@fmkik.hu

A társaság jogsértésének feltételezése esetén a fogyasztónak lehetősége van a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni.

Fejér Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi osztály

Ügyintézés helye:
 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 936
Telefon: (22) 501-751, (22) 501-626
E-mail: fogyved@fejer.gov.hu,
czifra-szabo.judit@fejer.gov.hu