Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

A Társaság létrejötte: 2009. augusztus 27.
Cégbejegyzés: 2009. október 07. (Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság)
Cégjegyzékszám: 07-09-017186
 
ALAPÍTÓ OKIRAT

Közérdekű adatok:
Számlázási cím: 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4.
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4.
Adószám: 14915842-2-07
Bankszámlaszám: 12023008-01187755-00100007
Adatvédelmi tisztviselő: Görög Viktória (turisztika@szekesfehervar.hu+36 70 6699204)

A Társaság tulajdonosai:
  • Székesfehérvár MJV Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.)
  • Szárcsa Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Bt. (8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 1.)
A Társaság ügyvezetője: Farkasné Szegő Krisztina
A Társaság fő tevékenysége: M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznú beszámolói:

Éves beszámolók


A 2011. évi CXII. törvény alapján közzétett szerződések


A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) (2) bekezdés alapján közzétett pénzbeli juttatások


A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. célja:

A Társaság alapító okirata 4.2. pontjában rögzítettek szerint „A Társaság célja, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérváron és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó és társadalmi szervezetek, hatékonyabban tudják elősegíteni a térség turisztikai fejlődését, fejlesztési, információs és marketing tevékenységük összehangolásával javítsák a térség turizmusának versenyképességét és hatékonyan tudjanak pályázni az idegenforgalommal és turizmussal összefüggő központi forrásokra. A turistaforgalom növelésével gazdasági fejlődés generálása, a lakosság életminőségének javítása. A város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása a turizmus fejlesztésében. A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül szerződéses kapcsolatok révén segíti a társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő jelen társasági szerződésben meghatározott célokat felvállaló személyeket vagy szerveket.”
 
Jogszabályi háttér:
A Társaság alapító okirata szabályozza a működés jogi feltételrendszerét és eljárásrendjét.
Tevékenységét közhasznú nonprofit társaságként látja el. A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amely a Társaság tagjai képviseletére jogosult személyekből áll. A taggyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza, kivéve azokat az ügyeket, amelyeknél a Gt. vagy jelen társasági szerződés egyhangú szavazást, avagy háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat meghozatalát írja elő.
„A Társaság kiemelten közhasznú tevékenysége során közreműködik a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 61. § (1) bekezdése és 70. § (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint „a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről” szóló 1991. évi XX. törvény 66. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott – az idegenforgalmi értékek feltárása, bemutatása, propagálása, az idegenforgalom helyi fejlesztése és a terület idegenforgalma alakulásának elemzése – önkormányzati feladatok ellátásában az Önkormányzat és a Társaság között létrejövő külön közhasznú szerződésben foglaltak szerint.”

Panaszügyintézés:
Amennyiben panasza van, kérjük, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

személyesen a társaság székhelyén:
8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
e-mail-ben:turisztika@szekesfehervar.hu
telefonon:
 (22) 537-602

A személyesen vagy telefonon közölt szóbeli panaszt társaságunk azonnal, amennyiben ez nem lehetséges, haladéktalanul, az összes körülmény figyelembe vételével megvizsgálja és a panasz megtételét követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Az írásbeli panaszt társaságunk az összes körülmény figyelembe vételével megvizsgálja és a panasz beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.

Amennyiben a panaszára adott válaszunkkal nem ért egyet, panasza nem kerül érdemben elbírálásra vagy a panasza kivizsgálására előírt 30 naptári napos válaszadási határidő eredménytelenül eltelik, illetve egyéb fogyasztói jogvita esetén a fogyasztódelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (https://njt.hu/jogszabaly/1997-155-00-00) 18-37. §-aiban foglaltak szerint lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei kereskedelmi kamara mellett működő békéltető testülethez (belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a társaságunk székhelye szerint illetékes Fejér Megyei Békéltető Testülethez), illetve erre irányuló kérelme alapján a kérelmében megjelölt megyei kereskedelmi kamara mellett működő békéltető testülethez fordulni.

Megnevezés:
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe:
8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma:
(22) 510-310
E-mail címe: fmkik@fmkik.hu,
bekeltetes@fmkik.hu

A társaság jogsértésének feltételezése esetén a fogyasztónak lehetősége van a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni.

Fejér Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi osztály

Ügyintézés helye:
 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 936
Telefon: (22) 501-751, (22) 501-626
E-mail: fogyved@fejer.gov.hu,
czifra-szabo.judit@fejer.gov.hu